• Srpski - latinica
  • English language
 • НАДЛЕЖНОСТ

  НАДЛЕЖНОСТ

  У складу са чланом 27 Закона о високом образовању:

  Конференција универзитета:

  1. разматра питања од заједничког интереса за унапређивање наставно-научне, односно наставно-уметничке делатности на универзитету;
  2. усаглашава ставове и координира активности универзитета, посебно у области уписне политике;
  3. даје мишљење о стандардима за оцену квалитета образовног, научноистраживачког, уметничког и стручног рада;
  4. предлаже кандидате за чланове Националног савета и управног одбора Националног акредитационог тела;
  5. предлаже листу стручних, академских, научних, односно уметничких назива из одговарајућих области, скраћеница и опис квалификације тих назива;
  6. предлаже мере ради унапређивања материјалног положаја универзитета и стандарда студената;
  7. разматра и друга питања од заједничког интереса за универзитете, у складу са овим законом.

  У складу са чланом 10 Закона о високом образовању:

  Конференција универзитета, Конференција академија и високих школа, министарство надлежно за послове високог образовања, односно Привредна комора Србије, објављује јавни позив за пријављивање кандидата за чланове Националног савета најкасније у року од шест месеци пре истека мандата чланова Националног савета.

  Конференција универзитета, односно Конференција академија и високих школа упућује предлог Влади, од највише 18, односно три кандидата, у року од 30 дана од истека рока за достављање примедби и предлога из става 7. овог члана, водећи рачуна о броју студената и о броју наставника и сарадника, сходно члану 26. став 5. овог закона. Министарство надлежно за послове високог образовања, односно Привредна комора Србије упућује предлог Влади, од највише осам, односно три кандидата у року од 30 дана од дана истека рока за достављање примедби и предлога из става 7. овог члана.

  У складу са чланом 16 Закона о високом образовању:

  Једног члана Управног одбора (Националног акредитационог тела) предлаже Конференција универзитета из реда редовних професора универзитета, једног члана предлаже Конференција академија и високих школа из реда професора струковних студија, два члана предлаже Привредна комора Србије, а три члана именују се на предлог Министарства.

  У складу са чланом 15 Закона о науци и истраживањима:

  У Национални савет Влада именује: три члана у звању научног саветника запослена у институтима, са листе кандидата коју предлаже Заједница института Србије, три члана у звању редовног професора запослена на универзитетима, са листе кандидата коју предлаже Конференција универзитета Србије, два члана на предлог Српске академије наука и уметности из реда њених чланова, једног члана на предлог Матице српске, једног члана у звању научног саветника или редовног професора у војној – научноистраживачкој установи Министарства одбране и Војске Србије на предлог Министарства одбране, једног члана на предлог Академије инжењерских наука Србије из реда њених чланова и два члана из реда истакнутих привредника са листе кандидата коју предлаже Привредна комора Србије.

  У складу са чланом 19 Закона о науци и истраживањима:

  Чланове Одбора за акредитацију именује и разрешава министар, и то: шест чланова на предлог Заједнице института Србије, шест чланова на предлог Конференције универзитета и једног члана на предлог Српске академије наука и уметности.

  У складу са чланом 23 Закона о науци и истраживањима:

  Председника, заменика председника и чланове Комисије (за стицање научних звања) именује Национални савет, и то: осам чланова на предлог Заједнице института Србије (од којих најмање два из редова института од националног значаја), шест чланова на предлог Конференције универзитета, два члана на предлог Српске академије наука и уметности и једног члана на предлог министра.

  У складу са чланом 94 Закона о науци и истраживањима:

  У Одбор за етику у науци министар именује: шест чланова на предлог Заједнице института Србије, шест чланова на предлог Конференције универзитета Србије, а једног члана предлаже Српска академија наука и уметности.

  У складу са Статутом Конференције универзитета Србије:

  Доноси Статут и друга акта неопходна за функционисање.